Ons onderwijs

Typisch kanjerschool Don Bosco

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool Don Bosco alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Wij zijn een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk?

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen;
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen;
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Thema’s voor kinderen:

 • Hoe zie ik mezelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens, wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven;
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/ zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden;
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Zichtbaar in de school en in de groep hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 1. We vertrouwen elkaar;
 2. We helpen elkaar;
 3. We werken samen / niemand speelt de baas;
 4. We hebben plezier / niemand lacht uit;
 5. We doen mee / niemand blijft zielig.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kanjertraining.nl


Meer informatie over de mogelijkheden voor kinderopvang (0-4 jaar), buitenschoolse- en voorschoolse opvang vindt u hier.


In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

Het dagritme in groep 1/2

Het dagritme bij de Don Bosco ziet er globaal zo uit:

 • De inloop (de start van de dag);
 • Kring (met bijvoorbeeld een taalactiviteit);
 • Speel-werktijd;
 • Pauze;
 • Voorlezen;
 • Buiten spelen of gym;
 • Kringactiviteit rondom rekenen.

De taken/opdrachten zijn zichtbaar via pictogrammen op het planbord. De kinderen bepalen zelf op welke dag ze deze werkjes gaan maken, zodat ze al op jonge leeftijd kennis maken met het plannen van het werk, waarbij er een opbouw is van de hoeveelheid (verplichte) werkjes.


Tijdens de speel-/werktijd zetten we verschillende locaties en ontwikkelingsmateriaal in, zodat onze leerlingen optimaal ontdekkend kunnen leren. Dit zijn materialen die een bepaalde ontwikkeling kunnen stimuleren. Dit kan zijn: tellen, taal, kleuren, begrippen, vormen, etc. Dit materiaal is onder andere gericht op de taal- en rekenontwikkeling, de motoriek en de spelontwikkeling.


De Don Bosco is een school met drie combinatiegroepen en 2 enkele groepen. In het schooljaar 2021-2022 kiezen we voor de volgende groepsindeling:

 • Groep 1-2 (gestart met 23 kinderen)
 • Groep 3-4 (17 kinderen)
 • Groep 5-6 (27 kinderen)
 • Groep 7 (24 kinderen)
 • Groep 8 (16 kinderen)

Ieder jaar kijken we opnieuw naar groepsgrootte, zorgzwaarte, talenten en onderlinge verhoudingen. Op basis daarvan stellen we de groepen samen.


Voor ons rekenonderwijs zetten wij “Met Sprongen Vooruit” in.

Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

Al onze leerkrachten zijn geschoold in Met Sprongen Vooruit. Daardoor mogen wij de “gouden sticker” gebruiken.

Rekenonderwijs

Vanaf groep 4 werken we, vanuit de methode Alles-in-1, met thematisch onderwijs. Hierin zijn alle “zaakvakken” geïntegreerd. We werken van vakantie tot vakantie steeds met 1 thema, waarbij de kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ook werken we hierbij nadrukkelijk samen aan de onderzoekende houding van de kinderen. Meerdere keren per jaar werken we rondom de thema’s groepsdoorbrekend, waarbij de werkvormen gericht zijn op samenwerking tussen kinderen uit verschillende leerjaren.


Op de Don Bosco streven we naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, Kanjertraining en de IEP-Eindtoets en stelt deze centraal in de groepsbesprekingen en de tweejaarlijkse teambespreking. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden (CITO) toetsen af. Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toets gegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de rapportgesprekken met de ouders.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn:

 

Schoolsoort/jaar 2018 2019 2020 2021
Praktijk onderwijs 0% 0% 0% 0%
Voortgezet S.O. 0% 0% 0% 0%
VMBO-BB 0% 0% 0% 0%
VMBO-BB/KB 0% 11% 5% 0%
VMBO-KB 7% 16% 14% 17%
VMBO-GL 0% 16% 5% 0%
VMBO-TL (MAVO) 7% 25% 28% 17%
VMBO-TL/HAVO 39% 5% 14% 0%
HAVO 7% 11% 24% 17%
HAVO/VWO 13% 11% 0% 0%
VWO 27% 5% 10% 50%

Op de Don Bosco werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus. Voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Dan volgt de groepsinstructie aan de basisgroep. Aansluitend is de verlengde instructie aan de instructietafel, deze is bijvoorbeeld bedoeld voor de kinderen die het vak moeilijk vinden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie op uitdagende lesstof.

De instructiebehoefte van de leerlingen beschrijven we per hoofdvak in een groepsoverzicht en groepsplan. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode zijn er enkele tussenevaluaties. Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden. Deze evaluatie vindt plaats in een groepsbespreking met de intern begeleider (IB’er).