Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool Don Bosco focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven: de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • onderwijs op maat geven: differentiëren (hierbij oog hebben voor de (on)mogelijkheden binnen een combinatiegroep
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

We geven les vanuit heldere en duidelijke doelen. Voor onze instructie passen we het model directe   instructie toe. Tijdens de instructie wordt gebruik gemaakt van de didactische structuren uit het Structureel Coöperatief Leren. We streven ernaar om de instructie zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Ook wordt “modelling” (het hardop verwoorden van denkstappen en strategieën) ingezet. We werken met dag- en weektaken (groep 7/8) waarbij instructiemomenten gepland zijn en de leerlingen veel vrijheid krijgen in de planning van de taken en de uitvoering hiervan.


Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. We hebben als school hoge verwachtingen van de leerlingen. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich de aangeboden stof op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. We leren de kinderen zelfredzaamheid en probleemoplossend denken. Het pedagogisch klimaat is voor het leerproces van groot belang. We zijn ervan overtuigd dat een leerling bij een goed pedagogisch klimaat groeit als kind en een positieve groei in resultaten doorloopt.


Samen is het belangrijkste woord op de Don Bosco. We willen niet de beste school ván, maar de beste school vóór Steenwijkerwold zijn. We staan daarom midden in de samenleving, halen de buitenwereld naar binnen en brengen de binnenwereld naar buiten.

We vinden het belangrijk en waardevol om samen te vieren. (Palm)Pasen, kerst, carnaval en meerdere keren per jaar een Don Bosco Theater zijn dankbare momenten die passen bij de traditie en daardoor identiteit van de school. We maken hierbij dankbaar gebruik van de samenwerking met de katholieke kerk in Steenwijkerwold.

We kijken op een levensbeschouwelijke wijze naar geloof. Daarbij laten we ons inspireren door beweging en tegenweging. We leren kinderen opbouwend kritisch denken. Verwondering mag leiden tot onderzoek en tot dankbaarheid: vanuit onze onderzoekende houding stellen we vragen, ontdekken we en ontwikkelen we continu inzichten op het gebied van levensbeschouwing.
We ontwikkelen en “ont-“wikkelen (afwikkelen van belemmeringen). Door te worden wie je bent komen talenten en kwaliteiten bovendrijven.


Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21 ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een meer centrale rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

  • Samenwerking en communicatie
  • Kennisconstructie
  • ICT gebruik
  • Probleemoplossend denken en creativiteit
  • Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een overdenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.


Het schoolplan 2023-2026 kunt u hier bekijken.