Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool Don Bosco.

Een leerling op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

  • De eerste vier schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • De laatste vier schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over acht schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. Onze schooltijden zijn:

Groepen 1 en 2

Maandag tot en met donderdag
8.30 tot 14.15 uur

Vrijdag
8.30 tot 12.00 uur

Groepen 3 t/m 8

Maandag tot en met vrijdag
8.30 tot 14.15 uur

Jaarlijks wordt, met instemming van de medezeggenschapsraad, een jaarrooster gemaakt met vakanties, studiedagen verantwoording van de bovenstaande lestijden en lesdagen.


Meer informatie over over de mogelijkheden voor kinderopvang (0-4 jaar) buitenschoolse- en voorschoolse opvang vindt u hier.


Sinds de invoering van het continurooster blijven alle leerlingen tussen de middag op school.

Tussen 12.00 en 12.40 uur wordt er samen met een leerkracht of een begeleider gegeten en er wordt buiten bewogen en gespeeld.

In/bij alle klaslokalen is een koelkast aanwezig voor de koeling van eten en/of drinken.


Voor de financiering van activiteiten vraagt de oudervereniging van de Don Bosco ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Palmpasenviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de avondvierdaagse, het versieren van de school en een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp. De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op:

  • Groepen 1 t/m 4: € 57,50 per leerling (inclusief sinterklaascadeau)
  • Groep 5-6: € 50,00 per leerling (exclusief sinterklaascadeau)
  • Groep 7-8: € 70,00 per leerling (i.vm. schoolkamp).

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering doet de oudervereniging verslag van haar activiteiten en financiën. Ook wordt de vrijwillige bijdrage voor het volgende schooljaar vastgesteld. De oudervereniging vergadert circa zes keer per schooljaar.

De oudervereniging is te bereiken via ac.donbosco@catent.nl


In groepen 1 t/m 4 nodigen we u als ouder/verzorger tweemaal per schooljaar uit om, aansluitend op de rapporten die zijn meegegeven, het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind met de groepsleerkracht(en) te bespreken.

Minimaal drie keer per jaar vinden er in de groepen 5 t/m 8 ouder-/kindgesprekken van 15 minuten plaats. De eerste ronde gesprekken vindt plaats na ongeveer 6 weken onderwijs. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht vooral met u kennismaken en ingaan op het welbevinden van uw kind binnen de groep. De tweede ronde gesprekken vindt plaats na afname van de IEP toetsen halverwege het schooljaar. In deze gesprekken zal naast het welbevinden van uw kind ook de vooruitgang op cognitief gebied worden besproken. Uw kind ontvangt dan zijn/haar eerste rapport. Aan het einde van het schooljaar, na afname van de IEP, ontvangt uw kind het tweede rapport en vinden de gesprekken hierover plaats.

Mocht u buiten deze vaste data behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een aparte afspraak maken. Soms nodigt een leerkracht u als ouder(s)/verzorger uit voor een afsluitend gesprek in verband met de warme overdracht naar de volgende groep.

Ouders van leerlingen uit groep 8 hebben ook nog een adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. In de loop van het schooljaar worden deze ingepland.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Anika Vaartjes. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent. Deze bestaat uit:

Voorzitter:
meneer mr. S.M.C. Verheyden

Lid:
mevrouw. A. Zandbergen

Lid:
meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Aan Stichting Catent is een vertrouwenspersoon – Integriteit verbonden.
De heer E. Heeremans is vertrouwenspersoon – Integriteit op stichtingsniveau. Zowel medewerkers, ouders als externen kunnen bij de heer Heeremans terecht voor vertrouwenskwesties. Ook kan hij in de voorfase van een klacht door de klager om advies worden gevraagd met als doel om een klacht met behulp van bemiddeling, succesvol op te lossen. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon- integriteit van Catent en meer Informatie is terug te vinden op de website van stichting Catent


Al het schoolnieuws, alsmede informatie, foto’s en verslagen van uitjes wordt via de app Parro onder de betreffende ouders van de school verspreid.


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team van de Don Bosco heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op de Don Bosco halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Klik hier om de Schoolgids 2023-2024 Don Bosco te lezen.


De Medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten. Het doel
van de M.R. is het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het schoolbeleid, geregeld in de ‘Wet op
de Medezeggenschap Onderwijs’.
In het ‘Medezeggenschapsreglement’ is geregeld wanneer de M.R.-adviesrecht dan wel
instemmingrecht heeft over voorgenomen besluiten van de directie.
De M.R. is bevoegd tot het bespreken van aangelegenheden die de school betreffen. De agenda en de
notulen van de vergadering van de M.R. worden via deze website gepubliceerd. De vergaderingen van de
MR staan op de jaarkalender in Parro en zijn openbaar. Mocht u als ouder de vergadering willen bijwonen, dan
bent u als toehoorder van harte welkom. De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen van het
schoolplan, het formatieplan, de onderwijstijd, vragen van ouders en personeel.
De MR is bereikbaar via mr.donbosco@catent.nl.

De MR-leden:

  • Klaas Huisman (voorzitter en ouder van Mats (gr.7), Evi (gr.4) en Juun (gr.1))
  • Jarco Brand (secretaris en ouder van Julian (gr.4))
  • Petra Hof (notulist en onderwijsassistent Don Bosco)
  • Femmie Dokter (leerkracht Don Bosco)

Agenda’s:

Notulen:

Jaarverslagen 


U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.

Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie.

AANVRAAGFORMULIER_verlof_primair_onderwijs

VAKANTIEVERKLARING